Besiktning / inventering av kommunala grönytors förvaltning

Som Landskapsingenjör har Snitsig kompetens och erfarenhet att utföra oberoende besiktningar av skötselentreprenader t.ex. inför upphandling av kommuners grönyteskötsel. Detta är ett användbart sätt att få dokumenterat hur förvaltningar sköts i praktiken – så att våra skattemedel används så som utlovats (enligt avtal och skötselmanualer) och eventuella brister kan justeras i tid. En rättvis nollning vid övertag uppskattas av inblandade entreprenörer. Även enstaka stickprov kan utföras.

Att inventera så att man har aktuellt kartunderlag är en förutsättning för att hela upphandlingen och ersättningsnivåerna hamnar rätt.

Referens kan lämnas från återkommande uppdragsgivare sedan 2007.

Lite info om Grön besiktningsman

Det råder brist på besiktningsmän med dokumenterad och tillräcklig kunskap om växter och markfrågor. Ofta utförs besiktningarna av personer inom byggbranschen som inte har fackmässig kunskap om gröna anläggningar. Det är lika orimligt som om grönt folk skulle besiktiga byggnader. I kravspecifikationen för certifiering ingår bland annat tenterade kunskaper inom tre områden; Entreprenadbesiktning/-juridik, Växt och mark, Natursten och betong.

Snitsig har hittills blivit godkänd på de två områdena som har genomgåtts;

• Växt och mark

• Natursten och betong

Villa Maria
Villa Viken
Villa Viken